42. การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง”

การประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น้ำทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน พบว่า ผลการประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น้ำฝั่งอ่าวไทยของสัตว์น้ำหน้าดิน ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2518-2561 มีค่าเท่ากับ 785,358 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 23.27 ล้านชั่วโมง ผลการจับสัตว์น้ำหน้าดินใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 523,240 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 462,512 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 19.21 ล้านชั่วโมง ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 21.10

ปลากะตัก ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2539-2561 MSY มีค่าเท่ากับ 202,230 ตัน ปริมาณการลงแรงที่ระดับ MSY เท่ากับ 172,880 วัน ผลจับปลากะตักใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 135,949 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 108,212 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 60,722 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 184.71

ปลาผิวน้ำ ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2536-2561 MSY มีค่าเท่ากับ 250,328 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 136,386 วัน ผลจับปลาผิวน้ำใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 227,172 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 199,507 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 114,204 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 19.42

ในขณะที่ ผลการประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น้ำฝั่งทะเลอันดามันของสัตว์น้ำหน้าดิน พบว่า ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2525-2561 MSY มีค่าเท่ากับ 230,741 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 5.31 ล้านชั่วโมง ผลจับสัตว์น้ำหน้าดินใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 140,222 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 140,130 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 4.33 ล้านชั่วโมง ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 22.51

ปลากะตัก ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2535-2561 MSY มีค่าเท่ากับ 33,061 ตัน ปริมาณการลงแรงที่ระดับ MSY เท่ากับ 55,216 วัน ผลจับปลากะตักใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 23,194 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 13,570 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 21,650 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 155.04

ปลาผิวน้ำ ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2541-2561 MSY มีค่าเท่ากับ 118,467 ตัน ปริมาณการลงแรงประมง ที่ระดับ MSY เท่ากับ 68,545 วัน ผลจับปลาผิวน้ำใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 119,557 ตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 121,400 ตัน และระดับการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 45,957 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 49.15

 

ผลการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ: ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับ
                มาใช้ประโยชน์ได้ โดยสัตว์น้ำส่วนที่เหลือยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณนั้น
               นับเป็นการพิจารณาการจับที่รักษาสมดุลของวงจรชีวิตสัตว์น้ำ ภายใต้สภาวะการเกิด แก่ เจ็บ และตายของสัตว์น้ำที่มีนั้น

ที่มา: กรมประมง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562